תקנון

מטרת האתר

מטרת אתר Bdirug הינה לסייע למשתמשים לבחור חברת ניהול או/ו אחקת בניין/נכס בעזרת חוות דעת של לקוחות קודמים וקיימים.

אישור

הנך מאשר כי שימושך באתר Bdirug מהווה הסכמה מלאה לתנאי הסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השירות של Bdirug. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של Bdirug והנך מאשרה.

הגדרות

"Bdirug" – דירוג חברות ניהול ואחזקת בניינים, המפעיל אתר www.bdirug.co.il

"מידע" – פרטי חברות המופיעים ב Bdirug, פרטי דירוג, חוות הדעת עליהן, תמונות / וידאו של שירותי החברות וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו.

"בקשת מידע" – חיפוש וקבלת פרטי חברה ו/או הזמנת שירות של חברה ו/או התקשרות לחברה דרך אתר Bdirug.

"תכנים" – כל תוכן שנוצר או נאסף על ידי Bdirug או על ידי שימוש ב Bdirug וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם.

"חברה" – כל חברה אשר פרטיה מופיעים ב Bdirug.

"בקשת שירות" – יצירת קשר עם חברה באמצעות אתר Bdirug.

"ביצוע שירות" – קבלת שירות מחברה בתשלום.

* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים ולהנחיות הבאות: 

שימוש בשירות יצירת קשר

ידוע לי כי שיחות הטלפון אשר מתבצעות באמצעות Bdirug מוקלטות ויצירת קשר עם חברה מהווה הסכמה לכך.
אני מתחייב כי אעשה שימוש באפשרות ליצור קשר אך רק כאשר יש לי, או לבניין שבו אני מתגורר או לנכס בבעלותי, צורך אמיתי בשירות של חברה. הנני מאשר ל Bdirug להעביר את פרטי הבקשה לחברה באתר. הנני מאשר ל Bdirug לשלוח אלי הודעה הכוללת את פרטי בקשת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת הנוגעת לשירות המבוקש. 

שימוש במידע

המידע שאקבל מ Bdirug הינו לשימושי האישי והפרטי בלבד. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע. ידוע לי כי שימוש עסקי במידע גורם נזק גדול ל Bdirug והנני מתחייב לפצות את Bdirug על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלי במידע או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

דירוג וחוות דעת

אני מתחייב לדרג את החברה בכנות ובתום לב. הנני מאשר כי אינני עובד עבור חברה ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם חברה עליה אני מעביר דיווח. אני מתחייב למלא את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS ו/או דרך אחרת הנוגעת לדירוג של חברה עימה ביצעתי שירות.
במסגרת השארת חוות דעת תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לכתוב חוות דעת.

אחריות

ידוע לי כי Bdirug משמש כצינור להעברת מידע בין חברי Bdirug על שביעות רצונם של הלקוחות הקודמים אשר התנסו עם החברות המדורגות. המידע שמועבר על ידי Bdirug אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לחברה. Bdirug אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לחברות ואינו נושא באחריות לכל אלה. Bdirug אינו ממליץ להתקשר עם חברה מסוימת, אלא רק מעביר מידע המבוסס על דירוג שירותי החברה על ידי חברי Bdirug. מסירת פרטי חברה ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיה אינה מהווה המלצה להתקשר עמה וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם חברה אחרת כלשהי. ההחלטה להתקשר או לבקש שירותים מחברה כלשהי הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי דירוג החברות נקבע ע"פ דעותיהם האישיות של המשתמשים ו Bdirug אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לשירות אשר יסופק ע"י חברה. כמו כן Bdirug איננו מתחייב לבחון בעצמו את עבודתם של החברות. הנני מבין כי Bdirug איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. Bdirug עושה מאמץ, אך אינו מתחייב, לאתר חברות בתחום, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל החברות בתחום. הנני מבין כי כל מידע אודות החברה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י החברה או נאסף מאתר החברה. Bdirug איננו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את Bdirug מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

תוקף ההסכם ושינויים

הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי האתר. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה במייל ל contact@bdirug.co.il. האתר רשאי לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.bdirug.co.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על המידע והתוכן, בין אם בקול, בכתב, בתמונה, בסרטון או בקובץ הנאספים ע"י Bdirug ו/או הנשלחים אל Bdirug ע"י משתמשי Bdirug, בכל דרך שהיא – הינן של Bdirug. בעת שליחת מידע או תוכן ל Bdirug המשתמש מצהיר שהוא לא מפר זכויות יוצרים של צד ג' והוא מעביר את זכויות היוצרים ל Bdirug. למרות האמור לעיל רשאי משתמש לבקש להסיר חוות דעת, תמונה או סרטון ו Bdirug יסיר זאת לבקשתו. כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינו הרוחני של Bdirug בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים ב Bdirug. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של Bdirug בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות

Bdirug מתייחס בכבוד לפרטיות חברי Bdirug המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של Bdirug. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש Bdirug במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

השימוש במידע

בעת השימוש ב Bdirug יכול שיצטבר מידע על נהגיך, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. Bdirug ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך כתיבת חוות דעת ב Bdirug, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של Bdirug, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי Bdirug
Bdirug רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. Bdirug לא ימסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לחברות למעט אם תבקש זאת. 

מסירת מידע לצד שלישי

Bdirug לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר. ובפרט Bdirug לא יעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.

 Cookies

Bdirug משתמש ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר Bdirug, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי Bdirug. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות Bdirug או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

Bdirug מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי Bdirug, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, Bdirug לא מתחייב שהשירותים של Bdirug יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

Bdirug רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר Bdirug.